Regulamin Studiów

Organizacja studiów podyplomowych, prowadzona będzie w oparciu o regulamin studiów obowiązujący w Uniwersytecie Śląskim.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 87.
Senatu UŚ z dnia 22 kwietnia 2008 r.

REGULAMIN
Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Śląskim

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Regulamin określa ogólne zasady naboru na studia podyplomowe, ich organizację oraz prawa i obowiązki słuchaczy.

 2. Regulamin stosuje się odpowiednio do studiów podyplomowych uruchamianych wspólnie z innymi jednostkami organizacyjnymi.

§ 2

 1. Słuchaczami studiów podyplomowych prowadzonych w Uniwersytecie Śląskim mogą być wyłącznie osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolitych magisterskich.

 2. Osoby niebędące obywatelami polskimi lub osoby legitymujące się zagranicznym dyplomem ukończenia studiów wyższych mogą podejmować studia podyplomowe na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

§ 3

Kierownik studiów podyplomowych kieruje studiami podyplomowymi i jest opiekunem merytorycznym słuchaczy studiów podyplomowych.

Przyjmowanie na studia

§ 4

Kierownik studiów podyplomowych ogłasza zasady rekrutacji na studia, limit miejsc i zasady płatności, określając jednocześnie termin i miejsce składania dokumentów.

§ 5

Jeżeli rada jednostki prowadzącej studia nie podejmie innej uchwały, o przyjęciu na studia decyduje kolejność złożonych podań wraz z załącznikami określonymi w § 6.

§ 6

 1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:

 1. podanie o przyjęcie na studia,

 2. zdjęcie,

 3. odpis dyplomu,

 4. zobowiązanie do wnoszenia opłat za studia podyplomowe,

 5. skierowanie w przypadku kierowania na studia podyplomowe przez instytucję zewnętrzną, z podaniem kwoty dofinansowania oraz adresem i NIP-em instytucji,

 6. inne dokumenty wymagane na dane studia, określone w ogłoszeniu o naborze na studia podyplomowe,

 1. W przypadku nieprzyjęcia na studia dokumenty zwraca się kandydatowi.

§ 7

 1. Decyzję o przyjęciu na studia podejmuje kierownik studiów podyplomowych.

 2. Od decyzji, o której mowa w ust. 1 przysługuje odwołanie do kierownika jednostki prowadzącej studia podyplomowe w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem kierownika studiów podyplomowych, który wydał decyzję.

§ 8

W przypadku zgłoszenia się liczby kandydatów mniejszej od wymaganej kierownik jednostki prowadzącej studia może na wniosek kierownika studiów podyplomowych podjąć decyzję o ich nieuruchomieniu.

Odpłatność za studia

§ 9

 1. Studia podyplomowe są odpłatne.

 2. Wysokość opłat ustala Rektor, na wniosek kierownika jednostki prowadzącej studia podyplomowe.

 3. Studia albo ich słuchacze mogą być finansowani lub dofinansowani przez instytucje zewnętrzne, w tym ze środków pomocowych UE. W takim przypadku wysokość opłat za studia ustala się z uwzględnieniem zasad finansowania lub dofinansowania tych studiów albo ich słuchaczy.

 4. Opłaty za studia wnoszone są semestralnie: jednorazowo lub w trzech ratach.

 5. Wyboru formy wniesienia opłaty dokonuje słuchacz poprzez złożenie kierownikowi studiów podyplomowych oświadczenia o formie uiszczania opłaty. Niezłożenie przez słuchacza oświadczenia oznacza, że opłata wnoszona jest jednorazowo.
 6. Słuchacz obowiązany jest wnieść opłatę za studia w następujących terminach:

1) opłatę jednorazową:

a) do dnia 15 października za semestr zimowy,

b) do dnia 15 marca za semestr letni,

2) opłatę w ratach:

a) za semestr zimowy:

— do 15 października I ratę,

— do 15 listopada II ratę,

— do 15 grudnia III ratę,

b) za semestr letni:

— do 15 marca I ratę,

— do 15 kwietnia II ratę,

— do 15 maja III ratę.

 1. W przypadku zajęć rozpoczynających się w terminach innych niż początek semestru zimowego lub letniego, terminy wnoszenia opłat ustala kierownik jednostki organizacyjnej prowadzącej studia po zasięgnięciu opinii kierownika studiów podyplomowych.

 2. Po dokonaniu opłaty słuchacz przedkłada dowód wpłaty w sekretariacie studiów niezwłocznie po upływie terminów, o których mowa w ust. ust. 6 i 7.

§ 10

 1. Opłata podlega zwrotowi w całości w przypadku, gdy:

 1. słuchacz złoży na piśmie rezygnację ze studiów przed terminem rozpoczęcia zajęć dydaktycznych;

 2. zajęcia dydaktyczne nie rozpoczęły się.

 1. Po rozpoczęciu zajęć, w uzasadnionych przypadkach na pisemny wniosek słuchacza, decyzją kierownika jednostki prowadzącej studia podyplomowe, opłata podlega zwrotowi w proporcjonalnej części, liczonej od daty złożenia rezygnacji ze studiów podyplomowych.

 2. Pisemną rezygnację ze studiów podyplomowych wraz z wnioskiem o zwrot części opłaty słuchacz składa na piśmie do kierownika studiów podyplomowych.

§ 11

 1. Opłaty za studia wnosi się na rachunek bankowy Uniwersytetu Śląskiego, podany przez sekretariat studiów.

 2. Brak wniesienia opłaty przez słuchacza w ustalonym terminie jest podstawą do skreślenia go przez kierownika jednostki prowadzącej studia z listy słuchaczy.

 3. Niewniesienie opłaty na konto Uniwersytetu Śląskiego w terminach, o których mowa w § 9 ust. ust. 6 i 7 jest podstawą do dochodzenia przez Uniwersytet zapłaty ustawowych odsetek za zwłokę.

Organizacja studiów

§ 12

 1. Rozpoczęcie zajęć na studiach podyplomowych następuje w terminie wyznaczonym przez kierownika studiów.

 2. Na pierwszym spotkaniu kierownik studiów podyplomowych przekazuje słuchaczom harmonogram zajęć oraz zapoznaje ich z:

 1. programem i metodami prowadzenia zajęć,

 2. stosowanymi pomocami dydaktycznymi,

 3. sposobami sprawdzania wiedzy i umiejętności oraz zaliczania zajęć,

 4. terminem składania prac końcowych,

 5. warunkami uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.

Zaliczenie zajęć oraz ukończenie studiów podyplomowych

§ 13

 1. Egzamin przeprowadza wykładający dany przedmiot. W przypadku przedmiotów wykładanych przez więcej niż jednego wykładowcę, możliwe jest przeprowadzenie egzaminu przez nauczyciela akademickiego wyznaczonego przez kierownika studiów podyplomowych.

 2. Na studiach podyplomowych stosuje się następującą skalę ocen:

— bardzo dobry – 5,0,

— dobry plus – 4,5,

— dobry – 4,0,

— dostateczny plus – 3,5,

— dostateczny – 3,0,

— niedostateczny – 2,0.

 1. W przypadku uzyskania na egzaminie oceny niedostatecznej słuchaczowi przysługuje prawo do składania jednego egzaminu poprawkowego z każdego niezdanego przedmiotu.

 2. W przypadku nieuzyskania zaliczenia z przedmiotu niekończącego się egzaminem, wyznacza się dodatkowy termin zaliczenia.

§ 14

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest spełnienie wymagań określonych w planie i programie studiów.

§ 15

Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz otrzymuje świadectwo ich ukończenia.

Prawa i obowiązki słuchacza studiów podyplomowych

§ 16

Słuchacz studiów podyplomowych otrzymuje kartę słuchacza, dokumentującą przebieg studiów. Wzór karty słuchacza określa Rektor.

§ 17

Słuchaczowi studiów podyplomowych przysługuje prawo do:

 1. uczestniczenia w zajęciach realizowanych w ramach planu i programu studiów podyplomowych,

 2. korzystania ze zbiorów bibliotecznych Uniwersytetu Śląskiego, na zasadach ustalonych w Uczelni,

 3. korzystania z pomieszczeń dydaktycznych, urządzeń i zasobów dydaktyczno-naukowych Uniwersytetu Śląskiego w ramach zajęć prowadzonych na studiach podyplomowych,

 4. wyrażania ocen i opinii o zajęciach odbywanych w ramach studiów podyplomowych oraz o prowadzących je nauczycielach akademickich, w trybie i na zasadach określonych odrębnie,

 5. odwołania do kierownika studiów podyplomowych w sprawach dotyczących zaliczeń i egzaminów.

§ 18

Słuchacz studiów podyplomowych zobowiązany jest do:

 1. przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz przepisów porządkowych obowiązujących w obiektach Uniwersytetu Śląskiego,

 2. samodzielnego i terminowego wykonywania prac zaliczeniowych i egzaminacyjnych, jeśli takie są przewidziane w programie studiów,

 3. uzyskiwania zaliczeń i składania egzaminów w wyznaczonych terminach oraz spełniania innych wymogów przewidzianych w planie i programie studiów,

 4. zgłaszania wszelkich zmian dotyczących swoich danych osobowych (np. zmiana nazwiska, imienia, adresu zamieszkania, adresu odbierania korespondencji itp.), jakie mają miejsce w toku studiów.

Rezygnacja ze studiów podyplomowych i skreślenie ze studiów podyplomowych

§ 19

 1. Kierownik studiów podyplomowych może skreślić słuchacza z listy słuchaczy studiów podyplomowych w przypadku:

 1. rezygnacji ze studiów podyplomowych,

 2. niezaliczenia zajęć przewidzianych planem i programem studiów,

 3. nieprzystąpienia do egzaminu końcowego lub obrony pracy dyplomowej w terminie określonym w planie i programie studiów,

 4. rażącego naruszenia przepisów niniejszego Regulaminu lub przepisów obowiązujących w Uniwersytecie Śląskim, a także powszechnie obowiązujących norm współżycia społecznego i dobrych obyczajów,

 5. niewniesienia, w wyznaczonych terminach, opłaty za studia podyplomowe.

 1. Od decyzji o skreśleniu przysługuje słuchaczowi odwołanie do kierownika jednostki prowadzącej studia podyplomowe w terminie do 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem kierownika studiów podyplomowych.

Przepisy końcowe

§ 20

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2008 r., z zastrzeżeniem ust. 2.

 2. Postanowień niniejszego Regulaminu nie stosuje się do studiów rozpoczętych przed dniem jego wejścia w życie.


Poprzednia strona: Program
Następna strona: Podział na grupy ćwiczeniowe